داوری نهایی تیم‌های شتاب‌دهی آکادمی بُرش به صورت آنلاین برگزار شد

| 1400-07-25 |

در روز یکشنبه، 25 مهرماه ۱۴۰۰، داوری نهایی تیم‌های شتاب‌دهی آکادمی بُرش به صورت آنلاین برگزار شد.

پس از بررسی 24 طرح ارسال شده در داوری اولیه، تعداد 14 طرح به داوری نهایی راه یافته بودند، در این جلسه که به صورت آنلاین برگزار می‌شد با تمام تیم‌ها مصاحبه انجام شد و در نهایت طرح‌های «ماکوتا»، «میخکوب» و «رادیو ناول» به صورت قطعی به دوره پیش‌شتاب‌دهی راه یافته و طرح‌های «بامبو انیمیشن»، «گروه پنج»، «سایکو پلاس»، «کالک»، «مردمک»، «ایده آموزش و پرورش»و «کانون» به صورت مشروط به دوره پیش‌شتاب‌دهی آکادمی بُرش راه پیدا کردند.

پذیرش طرح‌های مشروط تنها منوط به مصاحبه مجدد و توافق طرفین به جهت تغییر در موارد حمایتی آکادمی بُرش از آن تیم است.