اخبار برش

ششمین جلسه از کارگاه‌های «جعبه ابزار» آکادمی بُرش
| 1400/12/19 |
ششمین جلسه از کارگاه‌های «جعبه ابزار» آکادمی بُرش با عنوان «برندسازی دیجیتال و دیجیتال مار...
پنجمین جلسه از کارگاه‌های «جعبه ابزار» آکادمی بُرش
| 1400/12/12 |
پنجمین جلسه از کارگاه‌های «جعبه ابزار» آکادمی بُرش با عنوان «بسترها و قالب‌های نوین پخش»، ...
چهارمین جلسه از کارگاه‌های «جعبه ابزار» آکادمی بُرش
| 1400/12/05 |
چهارمین جلسه از کارگاه‌های «جعبه ابزار» آکادمی بُرش با عنوان «ایجاد انگیزه در تیم»، روز پن...
سومین جلسه از کارگاه‌های «جعبه ابزار» آکادمی بُرش
| 1400/11/28 |
سومین جلسه از کارگاه‌های «جعبه ابزار» آکادمی بُرش با عنوان «بازاریابی و تبلیغات»، روز پنج ...