اخبار برش

اولین جلسه از منتورینگ گروهی آکادمی بُرش
| 1400/12/24 |
اولین جلسه از منتورینگ گروهی آکادمی بُرش، روز دوشنبه 23 اسفند ماه 1400، به صورت حضوری برگز...
استارتاپ ویکند اکشن
| 1400/06/30 |
آکادمی بُرش برگزار میکند.
تمدید مهلت ارسال طرح‌های دومین دوره شتاب‌دهی آکادمی بُرش
| 1400/06/29 |
دومین دوره شتاب‌دهی آکادمی بُرش از مهر ماه 1400 تا خرداد ماه 1401 برگزار می‌شود و تیم‌های ...
دومین دوره شتاب‌دهی آکادمی بُرش
| 1400/06/06 |
دومین دوره شتاب‌دهی آکادمی بُرش از مهر ماه 1400 تا خرداد ماه 1401 برگزار می‌شود و تیم‌های ...