نگاهی به مجموعه برش

آکادمی برش که در بهار ۱۳۹۹ توسط موسسه هنروما و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و با مخاطب نوجوان و جوان تاسیس گردیده است، هدف خود را ورود جدی به عرصه تولید محتواهای صوتی و تصویری با رویکرد هدایت فنی و محتوایی تولیدات مردمی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعریف کرده است

اهداف برش


 • برای جهت دهی محتوایی و فنی تولیدات مردمی
 • به جهت تجمیع محتواهای تولید شده توسط برنامه های جریان ساز سیما
 • شتابدهی گروههای مردمی مستعد برای تولید پایدار محتوا
 • شناسایی استعدادهای توانمند در تولیدات مردمی
 • مرجعیت آموزش تولیدات محتوای آماتوری
 • فراهم آوردن آرشیو غنی تولیدات مردمی
 • حمایت از تشکیل اقلا سه تیم نوآور در سال در حوزه تولید محتوا

درآمدزایی


 • اختصاص فضای کار اشتراکی برای متقاضیان
 • جذب سرمایه برای تولیدات مرتبط با UGC
 • فروش سهام شرکتها و برندهای شتابدهی شده
 • برگزاری جشنوارهها و کمپینها برای سازمانها و شرکتهای مختلف و تامین سرمایه با اسپانسرینگ
 • برگزاری جشنوارهها و کمپینها برای سازمانها و شرکتهای مختلف و تامین سرمایه با اسپانسرینگ
 • توزیع و فروش تولیدات و کمپینهای مناسبتی در صداوسیما

با توجه به توسعه ابزارهای ضبط ویدئو و گسترش زیرساختهای انتشار آن در سالهای اخیر، روند تولید محتوای ویدئویی توسط مردم همواره رو به رشد بوده است. در این میان رقابتی شگرف میان مراکز مختلف برای جذب این محتوا به سمت خود ایجاد شده است. این امر تا جایی پیش رفته است که جریان محتواهای source Crowd )جمعسپاری( و محتواهای )UGCمحتواهای تولیدشده توسط مخاطب (به یکی از مهمترین راههای تامین محتوا در بسترهای مختلف فضای مجازی تبدیل شده اند. محتواهایی که بیش از آنکه برای تولیدشان از متخصصان حرفه تصویر استفاده شده باشد، از مردم و مخاطبان روزمره رسانه ها بهره گیری شده است.

بستر های جریان سازی


 • رویدادهای تولیدات مردمی


  • جشنوارهای برای دریافت آثار مردمی به نام برش
  • حمایت از دیگر جشنوارههای مردمی مانند
  • جشنواره مدرسه جهت دریافت آثار مخاطبان

 • پیوند با سایتهای UGC


  • تعامل با پلتفرمهای مختلفی که به تجمیع آثار مردمی میپردازند، در جهت گردآوری محتواهای مردمی که توسط آکادمی برش استانداردسازی شده اند

 • تنظیم گری و استانداردسازی تولیدات مردمی


  • ارائه نظامات و ساختارهای تولید و انتخاب آثار برگزیده و اعتباربخشی به مجاری دریافت محتواها از طریق ارائه استانداردها

 • توزیع تولیدات در تلویزیون


  • نمایش آثار برگزیده در قبل، حین و بعد برنامه های مختلف صداوسیما

 • تلنتشو تلویزیونی تولیدات UGC


  • برنامهای آموزشی ترویجی با هدف انگیزهبخشی و توانمندسازی عموم مردم جهت تولید و ارائه محتواهای مردمی

 • آموزش تولیدات UGC


  • آموزش تولید و توزیع محتوای مردمی ناظر به ارائه محصوالتی با کیفیت مطلوب، برای ارائه در بسترهای مجازی

 • آموزش تولیدات UGC


  • تیمهای مستعد در زمینه تولیدات مردمی توسط آکادمی برش شناسایی شده و برای تولیدات حرفهای تر در دورههای شتابدهی آموزش داده میشوند